See PRO edition

D'Virféierunge vum Cabaret "Batter Zäiten 2.0 Reloaded"  gi gespillt am Neiduerf - 

Henri's Hall 2,rue du Kiem L-1857 Lëtzebuerg/Neiduerf

Bus 25 - Arrêt Huesegrendchen

Bus 9 - Arrêt  Brasserie

www.mobiliteit.lu

 

Reservatioun

Via Rubrik "Virstellungen" oder
Tel: 661 201 056 (14-17 Auer)

CCPLLULL
LU16 1111 3534 0029 0000

 

 

Top